Förtydligande avseende ny strategi rörande planerade förvärv

adminIR, News

Ecoclime planerar att  under 2017 inledan förvärv av företag inom inomhuskomfort och energieffektivisering där EBIT-marginalerna idag är relativt låga. På basis av en integration av Ecoclimes produkter, system, tjänster, affärsmodeller och marginaler kan de förvärvade företagens EBIT förbättras med mer än 200%. Från dagens 5 – 8% i EBIT-marginal till mer än 20%. Därtill kan de förvärvade företagen öka sin … Read More

Ecoclime accelererar tillväxten med framgångsrik strategi

adminIR, News

Ecoclime har beslutat att öka tillväxttakten genom förvärv av företag med vilka Ecoclimes och dotterbolagens produkter kan skapa synergier med snabbare tillväxt och ökade marginaler som följd. Förvärven ska i huvudsak genomföras utan att merparten av kapitalanskaffning/finansiering måste ske genom nyemissioner och apportemissioner. Det första förvärvet planeras ske under första halvåret 2017. Tillväxtmodellen har kommunicerats med ett av de ledande … Read More

Amerikansk fond erbjuder Ecoclime finansiering för tillväxtinvesteringar

adminIR, News

Den amerikanska investeringsfonden GEM har uppvaktat Ecoclime och erbjudit företaget 9 miljoner dollar i form av ett finansieringsavtal. Ecoclimes styrelse har beslutat att Ecoclime på basis av erbjudandet ska inleda förhandlingar med den amerikanska investeringsfonden. Det viktigaste villkoret för att investeringsfonden ska medverka som finansiär är att bolaget genomför nyemissioner riktade till investeringsfonden inom 18 månader. De villkor som angetts … Read More

Ecoclime förhandlar projekt med ett av Sveriges största bostadsföretag

adminIR, News

Vid ett möte igår beslutade Ecoclime och ett av Sveriges största bostadsföretag att inleda förhandlingar kring villkoren avseende en installation av två Evertherm återvinningssystem för spillvärme i en studentfastighet i Stockholm. Inget bindande avtal är tecknat ännu, men avsikten är att två Evertherm-system om 1,5 MSEK vardera, installeras hösten 2017 baserat på dotterbolaget Evertechs nya smartare affärsmodell som underlättar för … Read More

Ecoclime introducerar smartare affärsmodell för energiåtervinning i fastigheter

adminIR, News, Nyheter

Ecoclime erbjuder nu, via dotterbolaget Evertech, fastighetsägare på bred front återvunnen energi från spillvatten till lägre kostnader än övrig värmeenergi. Det sker med ett nytt effektivare energiåtervinningssystem. Erbjudandet innebär att Evertech installerar och driftar energisystemet utan att fastighetsägare behöver bry sig om eller finansiera installationen – de betalar endast för den återvunna och levererade energin. Energisystemet och affärsmodellen ger fastighetsägaren … Read More

Klimatsmart teknik för kallt klimat demonstreras i Övre Norrland EU medfinansierar fastighetsprojekt med digitaliserad automation

adminIR, News

EU:s regionala strukturfond i Övre Norrland har beslutat bidra med 7,9 MSEK för Evertechs genomförande av ett demo-projekt (Ecofast) av ny klimatsmart energiteknologi. I projektet ska digitaliserade fastighetssystem utvecklas, installeras och demonstreras. De ska integreras med Evertechs nya energiteknologier för lagring av förnyelsebar och återvunnen energi, främst avsedda för fastigheter i kallt klimat. En marknad som omfattar mer än 800 … Read More

Ny affärsområdeschef i Evertech Energy Solutions

adminIR, News

Martin Johem, MSc, KTH och senast anställd vid CA Technologies i olika chefsroller, har tillträtt som ny chef för Evertechs verksamhet. Martin ska främst fokusera på försäljning och utveckling av Evertherm-system för spillvatten-, sjö, -luft och kondensenergiåtervinning samt ansvara för den projekt- och installationsverksamhet som förväntas accelerera under 2017. Martin har en gedigen bakgrund inom IT-branschen med erfarenhet av att bygga … Read More

Ecoclime och Evertech blir partners till ElectriCity/Hammarby Sjöstad 2.0

adminIR, News

ElectriCitys styrelse har beslutat att Ecoclimes huvudägare JLO Invest AB ska upptas som medlem i föreningen. Därmed får företag i JLO-sfären, innefattande Ecoclime och Evertech, partnerskap och tillgång till ElectriCitys nätverk och matchmaking, samt den exportplattform som Energimyndigheten beslutat stödja etableringen av i Hammarby Sjöstad 2.0, med IVL som utförare. – Med partnerskapet räknar vi även med att vi snart … Read More

Omorganiserar för att accelerera tillväxten

adminIR, News

Ecoclime meddelade nyligen att dotterbolaget Evertech introducerar en patentsökt termisk energilagrings- och energiåtervinningsteknologi. Produkter baserade på teknologin kommer under 2017 att demonstreras i flera installationsprojekt tillsammans med olika kunder. Ett stort intresse och konkreta pågående projekteringar innebär att bolaget prognosticerar en accelererad tillväxt. Med anledning av detta väljer Ecoclime nu att göra en omorganisation, där Lennart Olofsson återgår som VD … Read More

Ecoclime: Prognos – Evertech ökar försäljningen 2017 med mer än 10 MSEK

adminIR, News

På basis av Evertechs order till Skanska Nya Hem som tidigare meddelats, 4 st tecknade LoI:n med 4 fastighetsägare/ bostadsföretag samt pågående projekteringar hos fyra projektkonsultföretag, har bolaget prognostiserat en ökad omsättning med 10 MSEK för 2017. Det är den nya patentsökta innovationen för termisk energiåtervinning, energilagring och energiförsörjning av värme och varmvatten till fastigheter som företaget presenterade och det … Read More