Riktad nyemission av A-aktier i Ecoclime Group AB (publ) har registrerats

Petra KyllermanIR, News

Den av extra bolagsstämman beslutade riktade nyemissionen av 1 200 000 A-aktier till Celsium Group AB har registrerats av Bolagsverket den 20 maj 2019. Totalt tecknades 1 200 000 A-aktier till ett värde av 8 160 000 kr. Antal aktier och aktiekapital Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 120 000 SEK från SEK 2 658 283,40 SEK  till 2 778 283,40.  Antalet aktier i Ecoclime ökar med 1 200 … Read More

Kvartalsredogörelse 2019 – Ecoclimes omsättning ökar kraftigt

Petra KyllermanIR, News

Nettoomsättningen steg med 59% till 15,6 MSEK (9,9). Justerat för engångsintäkt 2017 ökade nettoomsättningen med 128%. Totala omsättningen ökade till 18,7 MSEK (11,8). Resultatet före avskrivningar justerat för nämnd engångsintäkt, förbättrades till 0,15 MSEK (-0,66). Det egna kapitalet ökade till 4,20 kr/aktie och soliditeten till 77%. De nyemissioner som beslutades 2018 stängdes då en av Ecoclimes huvudägare Celsium Group tecknade … Read More

Ecoclime tidigarelägger kvartalsredogörelse januari-mars 2019

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB har beslutat att tidigarelägga kvartalsredogörelsen för januari-mars 2019. Nytt datum för redogörelsen är torsdagen den 16 maj kl 08:30. Tidigare meddelat datum för kvartalsredogörelsen var torsdagen den 23 maj 2019. För ytterligare information, vänligen kontakta:  Lennart Olofsson, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42. 

Ecoclime Group AB inleder process för eventuellt listbyte

Petra KyllermanIR, News

I samband med utvidgningen av bolagets tillväxtstrategi som Ecoclime meddelade tidigare under förmiddagen, har styrelsen beslutat inleda processen om ett eventuellt byte av marknadsplats för bolagets aktier till First North Premier. Det är främst intresset för bolagets verksamhet från den institutionella finansieringsmarknaden som föranleder ytterligare utvärdering och förberedelser för listbyte. I samband med 2018/2019 års nyemissioner genomfördes flera kontakter med … Read More

Utökad tillväxtstrategi för Ecoclime Group AB

Petra KyllermanIR, News

Ecoclimes styrelse har beslutat utvidga Bolagets tillväxtstrategi till en bredare grupp av investeringsobjekt, med fokus på bolag och partnerskap som erbjuder klimatsmarta och fossilfria värmeenergilösningar i bostäder och lokaler (värme och komfortkyla). De planerade investeringarna riktas företrädesvis till skalbara projekt där det finns synergier med Ecoclimes cirkulära energisystem samt tillväxt- och varumärkesstrategi, som även kan riktas till en global marknad. … Read More

Kommuniké årsstämma den 9 maj 2019

Petra KyllermanIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.  Årsredovisning  Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram. Resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.  Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. Ansvarsfrihet  Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna … Read More

Nyemission genom kvittning genomförd i Ecoclime Group AB

adminIR, News

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 30 april 2019. Säljarna av SDC Automation AB (SDC) har, i enlighet med avtalet som upprättades när Ecoclime förvärvade SDC, tecknat 150 000 aktier som kvittning för sina fordringar. Kvittningen avser fordringar som var den del av köpeskillingen som betalas med aktier och som uppstod i samband med att Ecoclime … Read More

Ecoclime Group AB: Kallelse till Årsstämma i Ecoclime Group AB den 9 maj 2019

RedaktionIRLeave a Comment

Årsstämman i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl 14.00 i bolagets lokaler på Storgatan 38, i Umeå. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:  vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 3 maj 2019, samt  ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 38, … Read More

Ecoclime Group AB: Celsium Group har tecknat 1,2 miljoner A-aktier i den riktade nyemissionen i Ecoclime.

RedaktionIR, News

Ecoclime beslutade i januari att senarelägga den beslutade och kommunicerade riktade nyemissionen av 1,2 miljoner A-aktier till bolagets huvudägare Celsium Group. Den riktade nyemissionen som ska tillföra 8,16 miljoner kronor har tecknats den 28 mars. Styrelsen har i enlighet med stämmobeslutet beslutat att förlänga tiden för betalning av tecknade aktier i den riktade nyemissionen till och med den 30 april … Read More

Ecoclime Group AB: Ecoclime/SDC vinner 55 MSEK projekt för automation av serverhallar, varav 9 MSEK i första order.

RedaktionIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har valts som regionansvarig i Norden för BMS (Building Management System), dvs fastighetsautomation, när ett av världens största molntjänst- och e-handelsföretag expanderar. Uppdraget avser tre anläggningar samt serviceansvaret för automationssystemen vid dessa. Ordern är en utökning av det uppdrag som Ecoclime rapporterade om vid förvärvet av SDC den 17 april 2018 som då omfattade en av … Read More