Jenny Löfgren föreslås till ny styrelseledamot

adminIR, News

Vid stämman föreslås att styrelsen utökas till 7 ledamöter med Jenny Löfgren, f 1981, som ny extern styrelseledamot. Jenny är civilingenjör i industriell ekonomi med mångårig utlandserfarenhet. Hon har de senaste 10 åren arbetat med globala marknadsfrågor inom Sandvik koncernen, framförallt med strategisk affärsutveckling och omvärldsbevakning. Och sedan 2 år inom Sandvik Materials Technology AB. Med Jenny utökas antalet externa … Read More

Ecoclime möjliggör för nya aktieägare att delta på Årsstämman

adminIR

Efter den framgångsrika nyemissionen i Ecoclime, med mer än 1 000 nya aktieägare i bolaget, har styrelsen beslutat senarelägga Årsstämman till den 24 maj 2016 (se separat kallelse). Det möjliggör för nytillkomna aktieägare att delta på stämman. I samband med stämman sker en visning av produktionen med den helautomatiserade tillverkningen av företagets ETX-paneler och övriga produkter. Vid stämman föreslås att … Read More

Kallelse till Årsstämma den 24/5

adminIR

KALLELSE till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) den 24 maj 2016 ______________________________________________________________________ Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), 556902-1800, tisdagen den 24 maj 2016 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Suncore´s lokaler) i Vilhelmina. Ladda ned kallelsen här.

Ecoclimes nyemission övertecknad

adminIR

Ecoclime genomförde en nyemission om 18 000 000 SEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 29 mars – 15 april 2016. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev övertecknad. I emissionen tecknades 4 010 516  aktier vilket motsvarar  en teckningsgrad om  134 %. Emissionen tillför bolaget 23 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 4,5 MSEK. Emissionen tecknades … Read More

Information om Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) nyemission

adminIR

Huvudägaren Celsium Group i Umeå AB har inför den publika nyemissionen i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) (”Ecoclime”) avtalat om att låna ut 3 833 333 aktier i Ecoclime till Emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB. Nyemissionen uppgår till maximalt 18 000 000 SEK fördelat på 3 000 000 aktier. För det fall nyemissionen övertecknas, har styrelsen bemyndigande att besluta om ytterligare emission av … Read More

Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) tillförs 18 miljoner kronor genom en planerad nyemission

adminIR

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) genomför en riktad publik nyemission om 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 6 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget 18 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen riktas till allmänheten och institutioner. ”Vi genomför nyemissionen för att stärka bolagets kapitalbas inför en accelererad marknadsexpansion och för att bredda ägandet. Vi vill nyttja vårt teknologiska … Read More

Världsnyhet för fastigheter – polymer produkt brandklassad som gips

adminIR

Ecoclime har lyckats utveckla en polymer ventilations- och inomhuskomfortprodukt som vid brandtester hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) uppnått samma brandklassning som gips. Utan kemiska tillsatser som är miljöfarliga, helt fria från halogener, bromerade kolväten och ftalater. Den uppnådda brandklassen är enligt Euroclass är B-s1,d0 som möter mycket höga krav inte bara på brand (B), utan också på rökutveckling (s1) och … Read More

Kommuniké från Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) extra bolagsstämma den 3 mars 2016

adminIRLeave a Comment

Aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma torsdagen den 3 mars 2016 i Vilhelmina. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Beslut om bemyndigande av styrelsen Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för vid var tid … Read More

Ecoclime breddar sig – mer fokus på smarta energi- och klimatlösningar

adminIR

Ecoclimes planerade förvärv av Evertech Energy Solutions som presenterades i samband med företagets bokslutskommuniké igår, innebär att Ecoclime breddar verksamheten till en väsentligt större marknad av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Ecoclime positionerar sig och fyller ett tomrum på marknaden inom energieffektivisering och klimatförbättringar – såväl i fastigheter som globalt. Det som gör erbjudandet intressant är främst kombinationen av termisk … Read More