Ecoclimes teknikchef köper aktier.

Petra KyllermanIR, News

Teknikchef Torbjörn Jonasson har köpt 50 000 aktier i det svenska företaget Ecoclime Group AB, ett svenskt climetechbolag för fastighetsbranschen noterat på Spotlight Stock Market. Förvärvet av aktierna har gjorts direkt från Celsium Group AB, en av huvudägarna i Ecoclime, till priset 6,60 kr/aktie baserat på ett genomsnitt av den senaste tidens vägda kursnivå. ”Jag köper aktier i Ecoclime på … Read More

Ecoclime-bolag vinner styruppdrag i Scandinavian Life Science Center.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har fått uppdraget att implementera sitt system för fastighetsautomation i en av två fastigheter i Scandinavian Life Science Center. Beställare är MVB med Vitartes som byggherre. Den första etappordern utgör 3 MSEK. Kommande etapper under 2019 och 2020 uppskattas till ytterligare 10 MSEK i ordervärde. Scandinavian Life Science Center ligger i den framväxande innerstadsdelen Hagastaden, mitt … Read More

Avsiktsförklaring om förvärv av installationsföretag tecknad som en del av Ecoclimes tillväxtplan.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime har tecknat en avsiktsförklaring om villkoren för ett förvärv av ett Stockholmsbaserat installationsföretag inom bland annat energisystem. En due diligence-process (företagsbesiktning) inleds nu inför en planerad överlåtelse före utgången av 2019. Bolaget omsätter mer än 70 MSEK med för branschen goda rörelsemarginaler om mer än 5 %.  Det aktuella förvärvet är detsamma som Ecoclime kommunicerade 2018, där förhandlingarna avbröts … Read More

Stockholmshem minimerar energikonsumtionen i nya bostäder.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime har vunnit order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten, Evertherm SEW, i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen.  Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag med över 50 000 lägenheter. Man uppför nu tre fastigheter om totalt 115 studentlägenheter i Enskede. … Read More

Ökad omsättning och fortsatt positivt kassaflöde för Ecoclime i Q2 2019

Petra KyllermanIR, News

Nettoomsättningen steg med 29 % till 36,4 MSEK (26,0). Totala omsättningen ökade till 44,2 MSEK (31,5). Det egna kapitalet ökade till 4,15 kr/aktie och soliditeten till 80 % (71 %). Lennart Olofsson, VD i Ecoclime:  ”Andra kvartalet fortsätter i positiv riktning, med ökad omsättning och ett positivt kassaflöde trots stora investeringar för vår fortsatta tillväxt. De repetitiva intäkterna fortsätter att … Read More

Ecoclime-bolag vinner nya ordrar om 10 MSEK – passerar 75 MSEK i order 2019

Petra KyllermanIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation fortsätter sin starka utveckling. Sent under fredagen fick SDC order från Förbifart Stockholm och Serneke överstigande 10 MSEK. Därmed har bolaget den senaste månaden vunnit ordrar om mer än 20 MSEK, inklusive de ordrar från PEAB, Fabege, Karolinska Institutet som Ecoclime meddelade den 25 juni. Flertalet av dessa ordrar baseras på SDCs nya BMS/IoT-plattform. I början … Read More

Ecoclime förvärvar 20% av Bioeco Technologies AB

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime har avtalat om förvärv av 20% av Bioeco Technologies AB genom en riktad nyemission till Ecoclime om 10 MSEK. Med förvärvet följer även en option att förvärva ytterligare 31% av bolaget för ett ägande upp till 51%. Bioeco har under våren avtalat om leveranser omfattande 28 MSEK energiråvara till Umeå Energi och Stockholm Exergi, vilket sker i samarbete med … Read More

Bolag i Ecoclime Group överträffar årets organiska tillväxtmål.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har de senaste två veckorna vunnit flera ordrar till ett värde av 8 MSEK. De vunna ordrarna befäster SDCs starka utveckling under det första halvåret och innebär att SDC kommer att överträffa årets organiska tillväxtmål om 15% redan under tredje kvartalet 2019. Kunderna PEAB, Fabege, Karolinska Institutet har bland annat upphandlat SDCs BMS-plattform (Building Management System) … Read More

Omstämpling av aktier i Ecoclime

Petra KyllermanIR, News

Pressmeddelande den 7 juni 2019 Omstämpling av aktier i Ecoclime Ecoclime Group AB har vid årsstämman den 9 maj 2019 antagit ny bolagsordning som statuerar att det ska finnas två aktieslag, A och B. Med anledning av detta ändras bolagets noterade aktie till att vara aktie av serie B. Detta innebär att befintliga stamaktier stämplas om till serie B. Aktier … Read More

Nyemission genom kvittning genomförd i Ecoclime

Petra KyllermanIR, News

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 3 juni 2019. B Tedebo Holding AB (Tedebo), säljare av Flexibel Luftbehandling AB (Flexibel), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 800 000 B-aktier som kvittning för sina fordringar.  Tedebo hade möjlighet att erhålla hälften av tilläggsköpeskillingen kontant, men valde att ta hela beloppet i aktier. Kvittningen avser fordringar för den … Read More