Ecoclime Group AB: Kallelse till Årsstämma i Ecoclime Group AB den 9 maj 2019

RedaktionIRLeave a Comment

Årsstämman i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl 14.00 i bolagets lokaler på Storgatan 38, i Umeå. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:  vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 3 maj 2019, samt  ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 38, … Read More

Ecoclime Group AB: Celsium Group har tecknat 1,2 miljoner A-aktier i den riktade nyemissionen i Ecoclime.

RedaktionIR, News

Ecoclime beslutade i januari att senarelägga den beslutade och kommunicerade riktade nyemissionen av 1,2 miljoner A-aktier till bolagets huvudägare Celsium Group. Den riktade nyemissionen som ska tillföra 8,16 miljoner kronor har tecknats den 28 mars. Styrelsen har i enlighet med stämmobeslutet beslutat att förlänga tiden för betalning av tecknade aktier i den riktade nyemissionen till och med den 30 april … Read More

Ecoclime Group AB: Ecoclime/SDC vinner 55 MSEK projekt för automation av serverhallar, varav 9 MSEK i första order.

RedaktionIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har valts som regionansvarig i Norden för BMS (Building Management System), dvs fastighetsautomation, när ett av världens största molntjänst- och e-handelsföretag expanderar. Uppdraget avser tre anläggningar samt serviceansvaret för automationssystemen vid dessa. Ordern är en utökning av det uppdrag som Ecoclime rapporterade om vid förvärvet av SDC den 17 april 2018 som då omfattade en av … Read More

Ecoclimes bokslut 2018 – infriade tillväxt och operativt kassaflöde

adminIR, News

Omsättningen steg till 72,3 MSEK (39,8). Nettoomsättningen steg till 55,9 MSEK (30,7) och rörelseresultatet före avskrivningar till 10,6 MSEK (10,0) med en marginal före avskrivningar om 19% procent. Rörelsemarginalen utgjorde 8,8% som följd av bolagets offensiva goodwill –avskrivningar. Det egna kapitalet ökat till 112 MSEK (68). Under det sista kvartalet passerade den rullande omsättningen 80 MSEK. Lennart Olofsson, VD i … Read More

Ecoclime levererade energi- och klimatsmartare värmeåtervinning till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018

adminIR, News

Skanskas bostadsprojekt Solterrassen i Umeå vann igår undersökningen – Sveriges bästa NKI (nöjd kund index) för fastighetsprojekt med det högsta indexet 91, som uppmätts sedan tävlingen startade. ”Vi gratulerar Skanskas personal i Umeå med Mats Andersson och Fredrik Westerlund i spetsen, som nått framgången genom ett innovativt bostadskoncept med fokus på bostadsköparnas välmående och klimatsmarta energilösningar” säger Lennart Olofsson VD … Read More

Framflyttning av riktad A-emission i Ecoclime till den 31 mars

adminIR, News

Den av Ecoclimes styrelse tidigare beslutade och kommunicerade nyemissionen av 1 2000 000 st A-aktier som tillför bolaget 8 160 000 kr riktad till bolagets huvudägare Celsium Group AB som planerades ske den 31 januari 2019, har styrelsen beslutat flytta fram för genomförande senast den 31 mars 2019. Den under december och januari genomförda nyemissionen och registreringen av företrädesemissionen av … Read More

Korrigering av pressmeddelande om utfall om 0,3 MSEK mer tecknat i Ecoclimes företrädesemission

adminIR, News

Styrelsen för Ecoclime Group AB (publ) (“Ecoclime” eller “Bolaget”) lämnar korrigerade uppgifter om utfallet i den företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som Bolaget offentliggjorde den 19 december 2018. Korrigeringen avser ökning av antalet aktier, ökning av aktiekapitalet med anledning av företrädesemissionen samt därigenom tillfört kapital till Bolaget. I tidigare offentliggjort pressmeddelande avseende utfall av företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som … Read More

9 januari är sista dag för handel i ECC BTA

adminIR, News

Den nyligen genomförda nyemissionen i Ecoclime Group AB har nu delregistrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med ECC BTA (ISIN SE0011985605) är på onsdag den 9 januari. Efter registreringen av de aktier som tecknats med företrädesrätt har Ecoclime Group AB totalt 21 358 953 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 135 895,30 kronor. Aktier som tecknades utan företrädesrätt kommer att registreras senare. … Read More

Ecoclimes företrädesemission tecknad med 51,2 mkr

adminIR, News

Den 13 december 2018 avslutades teckningstiden i Ecoclime AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) företrädesemission av B-aktier om cirka 58,3 miljoner kronor. Företrädesemissionen tecknades till cirka 51,2 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 51,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut … Read More

Smartare system för automation av fastigheter

adminIR, News

Ecoclimes nya system SDC Optima är ett drift- och energieffektiviseringssystem för automation av enskilda och grupper av fastigheter samt hela fastighetsbestånd. Testinstallationer av systemet startade våren 2018 med 4 fastigheter hos Akademiska Hus. Under hösten har även installationer skett i ett av Fabeges fastighetsbestånd. På basis av de goda erfarenheterna av systemet har fastighetsägarna valt att successivt utvidga nyttjandet av … Read More