Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) gäller alla svenska företag som är noterade på Nasdaq Stockholm, NGM Equity och Nasdaq First North Premier Growth Market. Ecoclime Group är listat på First North Premier Growth Market och tillämpar Koden.

Bolagsbeskrivning


Bolagsstyrningsrapport

Ecoclime Group AB har upprättat bolagsstyrningsrapport som återfinns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Valberedning

Valberedning kommer första gången att väljas vid årsstämman 2021.

Incitaments- och konvertibelprogram

Det finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Ersättning till styrelsen, verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

På årsstämman den 16 juni 2020 beslutades att arvode om 94 600 kronor ska utgå till styrelseordförande samt att övriga ledamöter ska ersättas med 47 300 kronor vardera.
Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till någon särskild ersättning vid uppdragets upphörande.

Bolagsordning


Information om bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är Ecoclimes högsta beslutade organ. Vid årsstämman, som hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång förekommer till behandling bland annat: föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; beslut om utdelning, val av styrelse och revisorer samt andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.
Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Årsstämma