Nyheter

Regulatorisk
16 februari 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

2016 ett år fyllt av framtidsaktiviteter 

Fjärde kvartalet: oktober – december 

· Nettoomsättning och övriga intäkter, koncernen, 3 266 (N/A) TSEK,moderbolaget 1 539 (1 644) TSEK  

· Resultat efter finansnetto, koncernen, 280 (N/A) TSEK, moderbolaget 43 (84) TSEK  

Helåret: januari – december * 

· Nettoomsättning och övriga intäkter, koncernen** 8 612 (N/A),moderbolaget 4 423 (7 547) TSEK 

· Resultat efter finansnetto, koncernen** 27 (N/A) TSEK, moderbolaget -377 (128) TSEK  

*) övriga händelser finns beskrivna i tidigare lämnade rapporter eller beskrivs ovan för perioden oktober – december

**) Första dag med koncernredovisning är 2016-04-01.

Viktiga händelser efter periodens utgång                                                                                   

· Start av Ecofast och Everfast- projekten  

· Installation av Evertherm-anläggning för Skanska Nya Hem etapp 1 genomförd 

· Simuleringsprogram för Evertherm -installationer utvecklas med Skanska Teknik 

· Samarbete med ElectriCity/Hammarby Sjöstad inleds

· Installation av sjökollektorsystem planeras med BRF i Hammarby Sjöstad 

· Överordnat digitalt styrsystem integreras med Ecoclimes komforttak

· Introduktion av Evertherm-system för en bredare fastighetsmarknad har inletts 

Kommentarer från VD 

Förvärven av Evertech har startat med särskilt fokus på bostadsmarknaden. Under december rekryterades en särskild affärsområdeschef för Evertech. En ny Evertherm-lösning för återvinning av värme från spillvatten i fastigheter, har utvecklats. Flera demonstrationsprojekt ska genomföras bl a i samarbete med Energimyndigheten. En första delleverans har skett till ett Skanska-projekt i Umeå som även resulterat i ett samarbete med Skanska Teknik. Fyra Evertherm-system för energieffektivisering i avloppsreningsverk har installerats under året. Fyra satser energikollektorer för energieffektivisering i badhusanläggningar och för en mindre havsbaserad ”sjövärmeanläggning” i Malmö, har levererats. Försäljningen 2016 blev svagare än planerat. Främsta orsaken var fastighetsägarbytet i den kundfastighet om 14 000 m2 där Ecoclimes komfortpaneler var förprojekterade. Den nye institutionelle fastighetsägaren valde istället en traditionell komfortkylalösning. Arbetet med den framgångsrika nyemissionen, under första halvåret 2016, krävde mycket tid och resurser. Även VD bytet efter 4 månaders anställning hösten 2016 och arbetet med fusioneringen av Evertech och satsningarna på de nya Evertherm-systemen och den nya produktgenerationen i Ecoclime har påverkat försäljningen av Ecoclimes produkter negativ. Vi ser däremot nu med tillförsikt på det kommande året där framgångar med godkännande av de brandklassade komfortpanelerna och erkännanden från kunderna för den nya produktgenerationen av komforttak i tre kundprojekt om 11000 m2 visar vägen. Medfinansieringen som uppnåtts via ERUF och Energimyndigheten och de kund- och digitaliseringsprojekt som startar under våren 2016, betyder att produkter och ett bredare affärskoncept kan etableras med större kraft.

Summering av kvartal 4 och helår 2016 

Intäkter och resultat

Nettoomsättning och övriga intäkter inklusive aktiverat utvecklingsarbete för fjärde kvartalet uppgick för koncernen till 3 266 TSEK (N/A), moderbolaget 1 539 TSEK (1 644 TSEK).

Koncernen redovisar för period april-december 8 612 TSEK (N/A) och moderbolaget för helåret 4 423 TSEK (7 547 TSEK) och är i huvudsak baserat på installationer av komfortsystemlösningar och energiåtervinning.

Resultatet för fjärde kvartalet uppgick för koncernen till 280 (N/A) TSEK och moderbolaget 43 (84) TSEK. Koncernen redovisar för period april-december resultat efter finansnetto, 26 (N/A) TSEK, moderbolaget för helåret -377 (128) TSEK

Variationer mellan olika kvartal är normalt i den här typen av verksamhet. Under 2016 har även resultatet särskilt andra halvåret, påverkats av det produktionsstopp under två månader som förorsakades av brister i materialleveranser från en underleverantör. Bristerna är lösta i samförstånd och avhjälpa för framtiden. Faktureringen det första kvartalet 2017 kommer att påverkas negativt av de tidsförskjutningar som förevarit under 2016.

Försäljningsarbetet 

Som omnämnts tidigare har finansieringsarbetet, VD-bytet, företagsförvärven och det tappade stora projektet om 14 000 m2 komforttak, kortsiktigt påverkat försäljningen under 2016 negativt. Med ett bredare och mer komplett energi- och komfortprogram för fastighetsmarknaden som resultat av året, stärker Ecoclime produktutbudet. Det har redan öppnat dörrar till stora kunder och resulterat i en rad nya prospekt där inte minst samarbetet med Skanska är en viktig signal, med globala ansatser. Där de prospekt som nu bearbetas kommer att resultera i långsiktigt strategiskt viktiga resultat, kommande år.

Evertech introducerar nytt varumärke – Evertherm systemlösningar

Evertech och Suncore har under tre år utvecklat och börjat sälja energikollektorer för energiåtervinning från spill- och sjövatten. Sommaren 2016 genomfördes en kartläggning av marknaden för återvinning av värme från spillvatten i fastigheter och utvinning av energi från sjövatten. Därefter har två systemkoncept för inomhus och utomhusinstallationer av energikollektorer tagits fram, varav utomhuslösningen installeras av Skanska i Umeå. De nya produkterna kommer att säljas under varumärket Evertherm.

Ecoclime – En ny produktgeneration med bl a brandklassade komfortpaneler 

Under året har en ny produktgeneration komfortpaneler tagits fram, där de första installerats i tre projekt i Västervik och Umeå om totalt 11 000 m2. En produktgrupp av brandklassade komfortpaneler för komfortvärme och -kyla har också utvecklats och godkänts i samma brandklass som gips. På basis av den godkända europeiska brandklassningen kan de installeras i alla typer av lokaler inom Europa.

Integrationen mellan Ecoclimes och Evertechs produktprogram  

Under 2016 har grunden lagts för den digitala integrationen av Ecoclimes och Evertechs produktprogram. Det kommer att ske i de två projekt som kallas Ecofast och Everfast i vilka ERUF och Energimyndigheten medverkar för utveckling, demonstration och validering av de tekniska integrations- och energieffektiviseringslösningar som ska demonstreras. Något som ska ske bl a med HSB, Riksbyggen och i en Folkets Hus-fastighet om 7 000 m2 med en energiförbrukning om 2,2 GWh, där målet är att energieffektivisera med 70% företrädesvis på basis av Ecoclimes och Evertechs systemlösningar. 

Aktieägaraktiviteter

Ecoclimes viktigaste ambassadörer, vid sidan om kunder och medarbetare, är aktieägarna. Under 2016 genomfördes, framförallt i samband med nyemissionen, informations- och mötesaktiviteter riktade till aktieägarna. Även informationsarbetet för aktieägarna kommer att förbättras med olika former av löpande information under 2017.

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer