Avsiktsförklaring om förvärv av installationsföretag tecknad som en del av Ecoclimes tillväxtplan.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime har tecknat en avsiktsförklaring om villkoren för ett förvärv av ett Stockholmsbaserat installationsföretag inom bland annat energisystem. En due diligence-process (företagsbesiktning) inleds nu inför en planerad överlåtelse före utgången av 2019. Bolaget omsätter mer än 70 MSEK med för branschen goda rörelsemarginaler om mer än 5 %. 

Det aktuella förvärvet är detsamma som Ecoclime kommunicerade 2018, där förhandlingarna avbröts intill dess bokslutet för 2018 förelåg. Förhandlingen återupptogs under sommaren 2019 varefter en avsiktsförklaring nu tecknats gällande de ekonomiska villkoren vid överlåtelsen. 

Ecoclimes rullande årsomsättning bedöms efter förvärvet överstiga 150 MSEK. Mer information om verksamheten och dess inriktning kommer att meddelas i samband med tecknande av ett förvärvsavtal. Förvärvet kompletterar den accelererade satsningen på tillväxt inom affärssegmentet cirkulära energisystem i Mälardalsregionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, vd, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.