Aktien

Ecoclime Group AB aktie är listad på NASDAQ First North Premier Growth Market.

Ecoclime Group AB (publ) där Ecoclimes B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market från och med den 14 september 2020. Bolagets A-aktier är inte noterade.

Kortnamnet för aktien är ECC B, ISIN-kod SE0012729937. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.


Aktuell aktiekurs


Ägare med innehav överstigande 5% av rösterna

De största aktieägarna >5% av rösterna 2021-03-31

  • CELSIUM GROUP I UMEÅ AB
    Innehav
    6 301 154
    Röster i %
    55,98%