Kommuniké från Ecoclime Group AB:s extra bolagsstämma den 29 november 2017

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll extra bolagsstämma onsdagen den 29 november 2017 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Ändring i bolagsordningen (beslutet i sammandrag)

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagsordningen, huvudsakligen föranlett av beslutet om apportemission.

  • Ändring av gränserna för antalet aktier och införande av två aktieslag varmed samtliga förutvarande aktier, utöver de som tecknas i den på stämman föreslagna apportemissionen, skall utgöra B-aktier:
  • Bolagets aktier kan utges i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier
  • Införande av ny § 6 med klausul avseende företrädesrätt vid nyemissioner i anledning av införandet av två aktieslag
  • Omvandlingsförbehåll, innebärande att aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B.
  • Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma
  • Föranmälan för deltagande på bolagsstämma, Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Beslut om nyemission med betalning genom apport

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av totalt 3 571 000 A-aktier till Celsium Group i Umeå AB. För varje A-aktie tecknad av Celsium Group ska 7 kronor erläggas. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga 500 aktier i Celsium Facility Partners AB, org nr 556921-4448. Apportegendomen beräknas tas upp till ett värde om 25 000 000 kronor i Bolagets balansräkning. Teckning och betalning av nyemitterade A-aktier ska ske senast den 8 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Efter genomförd aktieteckning kommer Celsium Groups andel av kapitalet i Bolaget att vara ca 38,8% och röstandelen ca 74,6 %. Celsium Group har sedan tidigare på villkor att (i) aktieägarna informeras om hur stor kapital- och röstandel Celsium Group högst kan få genom att teckna aktierna i apportemissionen och (ii) att emissionen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna och företrädda aktierna (varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Celsium Group) av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt.

 

För ytterligare information:

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070-537 16 42
E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com