KALLELSE till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) den 23 maj 2017

adminIR, News

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), 556902-1800, tisdagen den 23 maj 2017 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Suncore´s lokaler) i Vilhelmina.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

 • dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 17 maj 2017, samt
 • dels ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 38, 903 26 Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till torbjorn.hansson@ecoclime.se senast kl. 16:00 fredagen den 19 maj 2017. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisa-tionsnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 maj 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och rösta på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 7. a) Anförande av verkställande direktören
  b) Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
 8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 14. Ändring av Bolagsordning
  a) Ändring av Bolagsordningen, bolagets firma ändras till Ecoclime Group AB
 15. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 9-11; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvoden

Aktieägare företrädande cirka 60 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslå omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Torbjörn Hansson, Niklas Ekblom, Anders Dalstål, Roger Östlin och Jenny Löfgren.

Peter Nygårds föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Föreslås att inte välja några styrelsesuppleanter.

Föreslås att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett prisbasbelopp, 44 300 kr och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, 88 600 kr.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 12; Val av revisor

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB (EY) med Micael Engström som huvudansvarig revisor.

Punkt 13; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 900.000 kronor motsvarande högst 9.000.000 st. aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 83 % baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Punkt 14; Ändring av Bolagsordning, bolagets firma

Styrelsens förslag innebär att bolagets firma ändras till Ecoclime Group AB, om årsstämman fattar beslut om att ändra Bolagsordningen.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen 7 kap 32 § att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar m.m.

Årsredovisning med revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Storgatan 38 i Umeå samt på bolagets hemsida http://ecoclime.se/ senast 14 dagar före stämman. Fullmakter kommer att finns tillgängliga tre veckor före stämman.

Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10.775.870 st

Umeå i april 2017

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Styrelsen