Ecoclime – företrädesemission kraftigt övertecknad

adminIR, News

Ecoclime Group AB har slutfört den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, som löpte mellan den 9 november och den 24 november 2017. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 149 % och tillför Bolaget 11,7 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen baserades på beslut av bolagsstämman den 23 maj 2017.  Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 11,0 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 94 procent av företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 6,5 MSEK. Därmed tecknades totalt 17.5 MSEK, vilket motsvarar 149 procent av företrädesemissionen.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet av den 9 november 2017. Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 29 november 2017. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Ecoclime med 279 396,60 SEK och antalet aktier med 2 793 966 st. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 396 983,60 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 13 969 836 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 1) kommer att uppgå till 1 396 983 stycken och kommer att upptas till handel på AktieTorget med ISIN-kod SE0010546721.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier och TO 1. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 2 maj till och med den 15 maj 2018. Teckningskursen motsvarar 60 procent av den volymvägda kursen på aktien, dock till minimum cirka 0,1 SEK (kvotvärdet) och maximalt 8,06 SEK, under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 27 april 2018. Teckningsoptionerna (TO1) kommer att kunna handlas på AktieTorget när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Kommentar Lennart Olofsson, VD

”Det är glädjande att vi nu med förnyad kraft kan fullfölja våra planer att ta nästa steg enligt vår accelererade tillväxtstrategi innefattande förvärv och licenssamarbeten”.