Ecoclime accelererar tillväxten med framgångsrik strategi

adminIR, News

Ecoclime har beslutat att öka tillväxttakten genom förvärv av företag med vilka Ecoclimes och dotterbolagens produkter kan skapa synergier med snabbare tillväxt och ökade marginaler som följd. Förvärven ska i huvudsak genomföras utan att merparten av kapitalanskaffning/finansiering måste ske genom nyemissioner och apportemissioner. Det första förvärvet planeras ske under första halvåret 2017.

Tillväxtmodellen har kommunicerats med ett av de ledande analysföretagen i fastighetsbranschen, Jarl Securities.  Man ser en stor potential för modellen där man även pekat på riskerna. Något som Ecoclimes styrelse och huvudägare tagit fasta på vid utarbetandet av den operativa accelererade tillväxtstrategin.

Jarl Securities konstaterar bl a i sin analys av tillväxtmodellen att det finns många svenska exempel, där den underliggande strategin varit och är framgångsrik.