9 januari är sista dag för handel i ECC BTA

adminIR, News

Den nyligen genomförda nyemissionen i Ecoclime Group AB har nu delregistrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med ECC BTA (ISIN SE0011985605) är på onsdag den 9 januari. Efter registreringen av de aktier som tecknats med företrädesrätt har Ecoclime Group AB totalt 21 358 953 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 135 895,30 kronor. Aktier som tecknades utan företrädesrätt kommer att registreras senare. … Read More

Ecoclimes företrädesemission tecknad med 51,2 mkr

adminIR, News

Den 13 december 2018 avslutades teckningstiden i Ecoclime AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) företrädesemission av B-aktier om cirka 58,3 miljoner kronor. Företrädesemissionen tecknades till cirka 51,2 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 51,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut … Read More

Smartare system för automation av fastigheter

adminIR, News

Ecoclimes nya system SDC Optima är ett drift- och energieffektiviseringssystem för automation av enskilda och grupper av fastigheter samt hela fastighetsbestånd. Testinstallationer av systemet startade våren 2018 med 4 fastigheter hos Akademiska Hus. Under hösten har även installationer skett i ett av Fabeges fastighetsbestånd. På basis av de goda erfarenheterna av systemet har fastighetsägarna valt att successivt utvidga nyttjandet av … Read More

Ecoclime offentliggör prospekt avseende företrädesemission och ny finansiell information som återfinns i prospektet

adminIR, News

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Ecoclime AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den företrädesemission av … Read More

Kommuniké från Ecoclime Group AB:s extra bolagsstämma den 27 november 2018

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll extra bolagsstämma onsdagen den 27 november 2018 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Beslut om riktad nyemission Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av totalt 1 200 000 A-aktier till Celsium Group i Umeå AB. För varje A-aktie tecknad av Celsium … Read More

Hur når Ecoclime 500 MSEK i rullande årsomsättning 2021?

adminIR, News

Vid Aktiemarknadsdagen på Sheraton Hotell Sal 3 i Stockholm, som även webbsänds, idag måndag kl 17.20 – 18.00, redovisar Ecoclime bland annat: Tillväxtscenariot som ska ge 500 MSEK i rullande årsomsättning till och med 2021. Etableringsstrategin av Bolagets unika produktprogram för ett hållbarare inomhusklimat, ökad energieffektivisering och smartare fastighetsautomation, på en internationell marknad. Bolaget är på väg god väg att … Read More

Ecoclime medverkar på Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag – Energieffektivisering av fastigheter

adminIR, News

Stockholm Corporate Finance bjuder in till kapitalmarknadsdag den 30:e november inom energieffektivisering av fastigheter. Dagen arrangeras i samarbete med Financial Hearings och Nyhetsbyrån Direkt och vänder sig till investerare, aktieägare, analytiker och journalister. Ecoclime medverkar och kommer att presentera sin verksamhet. Datum; 30 november 18 Tid; 07.30 – 12.00 Plats; IVA, Grev Turegatan 16 Moderator; Johan Widmark, ekonomijournalist Program 07.30 … Read More

KALLELSE till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB den 27 november 2018

adminIR, News

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, tisdagen den 27 november 2018 kl. 14:00 på adress Storgatan 38, (Ecoclimes lokaler) i Umeå. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd som ägare i av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 november 2018, samt dels ha … Read More

Ecoclime offentliggör nyemissioner om 66,5 MSEK

adminIR, News

Styrelsen för Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av B-aktier (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 58,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiförbindelser från huvudägare och externt garantikonsortium upp till totalt 70 procent av emissionsvolymen. Bolaget avser även att genomföra en riktad emission av A-aktier om … Read More

Ecoclime Group höjer de finansiella målen

adminIR, News

Resultaten av de senaste 1,5 årens utveckling, baserad på Bolagets accelererade tillväxtstrategi, från en nettoomsättning om 3,3 MSEK 2016 (9 mån) till 80 MSEK i rullande årsomsättning oktober 2018, har resulterat i beslut om en höjning av Bolagets mål. De nya finansiella målen för 2021 är 500 MSEK i rullande årsomsättning (350 MSEK) med en rörelsemarginal om 15% (11%). Bolaget … Read More