Grundare och styrelseledamöter i Ecoclime förvärvar stor aktiepost i bolaget

adminIR, News

Grundarna och fyra av styrelseledamöterna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) förvärvar totalt 3 933 334 aktier i Ecoclime från huvudägaren Celsium Group AB. Efter försäljningen kommer Celsium Group i Umeå AB att kvarstå som näst största ägare med 2 389 800 aktier och 22,2% av aktierna. Med försäljningen av aktierna tydliggörs ägandet i Ecoclime där JLO Invest AB blir största … Read More

Kommuniké från Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) årsstämma den 24 maj 2016

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 i Vilhelmina. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Styrelse och revisor Stämman beslutade om omval av Peter Nygårds, … Read More

Ecoclime rekryterar ny VD med fokus på accelererad försäljningstillväxt

adminIR

Nu tar Ecoclime första steget i sin strategi efter den framgångsrika nyemissionen i april, när företaget anställer Christian Sandberg 39 som ny VD. Christian är idag marknadschef i NIRAS Sweden AB. NIRAS är ett konsult och projektledningsföretag inom framförallt fastighetsbranschen i Sverige. Man har även en omfattande internationell verksamhet. Christian har de senaste åren arbetat med affärsutveckling inom byggprojektledning, hyresgästrådgivning … Read More

Jenny Löfgren föreslås till ny styrelseledamot

adminIR, News

Vid stämman föreslås att styrelsen utökas till 7 ledamöter med Jenny Löfgren, f 1981, som ny extern styrelseledamot. Jenny är civilingenjör i industriell ekonomi med mångårig utlandserfarenhet. Hon har de senaste 10 åren arbetat med globala marknadsfrågor inom Sandvik koncernen, framförallt med strategisk affärsutveckling och omvärldsbevakning. Och sedan 2 år inom Sandvik Materials Technology AB. Med Jenny utökas antalet externa … Read More

Ecoclime möjliggör för nya aktieägare att delta på Årsstämman

adminIR

Efter den framgångsrika nyemissionen i Ecoclime, med mer än 1 000 nya aktieägare i bolaget, har styrelsen beslutat senarelägga Årsstämman till den 24 maj 2016 (se separat kallelse). Det möjliggör för nytillkomna aktieägare att delta på stämman. I samband med stämman sker en visning av produktionen med den helautomatiserade tillverkningen av företagets ETX-paneler och övriga produkter. Vid stämman föreslås att … Read More

Kallelse till Årsstämma den 24/5

adminIR

KALLELSE till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) den 24 maj 2016 ______________________________________________________________________ Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), 556902-1800, tisdagen den 24 maj 2016 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Suncore´s lokaler) i Vilhelmina. Ladda ned kallelsen här.

Ecoclimes nyemission övertecknad

adminIR

Ecoclime genomförde en nyemission om 18 000 000 SEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 29 mars – 15 april 2016. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev övertecknad. I emissionen tecknades 4 010 516  aktier vilket motsvarar  en teckningsgrad om  134 %. Emissionen tillför bolaget 23 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 4,5 MSEK. Emissionen tecknades … Read More

Information om Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) nyemission

adminIR

Huvudägaren Celsium Group i Umeå AB har inför den publika nyemissionen i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) (”Ecoclime”) avtalat om att låna ut 3 833 333 aktier i Ecoclime till Emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB. Nyemissionen uppgår till maximalt 18 000 000 SEK fördelat på 3 000 000 aktier. För det fall nyemissionen övertecknas, har styrelsen bemyndigande att besluta om ytterligare emission av … Read More