KALLELSE till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) den 23 maj 2017

adminIR, News

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), 556902-1800, tisdagen den 23 maj 2017 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Suncore´s lokaler) i Vilhelmina. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 17 maj 2017, … Read More

Ecoclime föreslås bli holdingbolag och byta namn till Ecoclime Group

adminIR, News

Vid årsstämman i maj föreslås Ecoclime byta namn och bli moderbolag till de bolag som ingår i gruppen och de bolag och verksamheter som ska förvärvas de närmaste åren. Förslaget är en följd av den tillväxtplan som bolaget utarbetat, bland annat på basis av såväl interna som externa analyser från expertis inom fastighetsfinansmarknad vid Jarl Securities och internationell energimarknadsexpertis vid … Read More

Ecoclime har tecknat LoI om förvärv av luftkomfortföretag

adminIR, News

Ecoclime har tecknat ett Letter of Intent (LoI) med ägarna om förvärv av företaget som är specialiserade på termisk energikomfort inomhus. Företaget omsätter idag 35 MSEK på årsbasis, med en vinst om 2,5 MSEK. Företagets styrka är framförallt totalentreprenader med huvuddelen av uppdragen i Stockholmsregionen. Förvärvet finansieras via bolagets kassa, banklån och en bryggfinansiering. Inför genomförande av förvärvet inleds nu … Read More

Förtydligande avseende ny strategi rörande planerade förvärv

adminIR, News

Ecoclime planerar att  under 2017 inledan förvärv av företag inom inomhuskomfort och energieffektivisering där EBIT-marginalerna idag är relativt låga. På basis av en integration av Ecoclimes produkter, system, tjänster, affärsmodeller och marginaler kan de förvärvade företagens EBIT förbättras med mer än 200%. Från dagens 5 – 8% i EBIT-marginal till mer än 20%. Därtill kan de förvärvade företagen öka sin … Read More

Ecoclime accelererar tillväxten med framgångsrik strategi

adminIR, News

Ecoclime har beslutat att öka tillväxttakten genom förvärv av företag med vilka Ecoclimes och dotterbolagens produkter kan skapa synergier med snabbare tillväxt och ökade marginaler som följd. Förvärven ska i huvudsak genomföras utan att merparten av kapitalanskaffning/finansiering måste ske genom nyemissioner och apportemissioner. Det första förvärvet planeras ske under första halvåret 2017. Tillväxtmodellen har kommunicerats med ett av de ledande … Read More

Amerikansk fond erbjuder Ecoclime finansiering för tillväxtinvesteringar

adminIR, News

Den amerikanska investeringsfonden GEM har uppvaktat Ecoclime och erbjudit företaget 9 miljoner dollar i form av ett finansieringsavtal. Ecoclimes styrelse har beslutat att Ecoclime på basis av erbjudandet ska inleda förhandlingar med den amerikanska investeringsfonden. Det viktigaste villkoret för att investeringsfonden ska medverka som finansiär är att bolaget genomför nyemissioner riktade till investeringsfonden inom 18 månader. De villkor som angetts … Read More

Ecoclime förhandlar projekt med ett av Sveriges största bostadsföretag

adminIR, News

Vid ett möte igår beslutade Ecoclime och ett av Sveriges största bostadsföretag att inleda förhandlingar kring villkoren avseende en installation av två Evertherm återvinningssystem för spillvärme i en studentfastighet i Stockholm. Inget bindande avtal är tecknat ännu, men avsikten är att två Evertherm-system om 1,5 MSEK vardera, installeras hösten 2017 baserat på dotterbolaget Evertechs nya smartare affärsmodell som underlättar för … Read More

Ecoclime introducerar smartare affärsmodell för energiåtervinning i fastigheter

adminIR, News, Nyheter

Ecoclime erbjuder nu, via dotterbolaget Evertech, fastighetsägare på bred front återvunnen energi från spillvatten till lägre kostnader än övrig värmeenergi. Det sker med ett nytt effektivare energiåtervinningssystem. Erbjudandet innebär att Evertech installerar och driftar energisystemet utan att fastighetsägare behöver bry sig om eller finansiera installationen – de betalar endast för den återvunna och levererade energin. Energisystemet och affärsmodellen ger fastighetsägaren … Read More

Klimatsmart teknik för kallt klimat demonstreras i Övre Norrland EU medfinansierar fastighetsprojekt med digitaliserad automation

adminIR, News

EU:s regionala strukturfond i Övre Norrland har beslutat bidra med 7,9 MSEK för Evertechs genomförande av ett demo-projekt (Ecofast) av ny klimatsmart energiteknologi. I projektet ska digitaliserade fastighetssystem utvecklas, installeras och demonstreras. De ska integreras med Evertechs nya energiteknologier för lagring av förnyelsebar och återvunnen energi, främst avsedda för fastigheter i kallt klimat. En marknad som omfattar mer än 800 … Read More