Ecoclimes bokslut 2017 – överträffade målen på alla områden

adminIR, News

Nettoomsättningen steg till 31 260 (3 297) TSEK och rörelseresultatet till 8 857 (27) TSEK som ger en EBIT-marginal om 28 (0.01) procent. Det är 17 % högre än bolagets uppsatta rörelsemarginalmål i tillväxtscenariot (11 %) och 56 % över omsättningsmålet för året om 20 MSEK. Lennart Olofsson VD i Ecoclime: ”Under 2017 har ett starkt operativt kassaflöde, ett bra … Read More

Ecoclime – tillväxten fortsätter i snabb takt

adminIR, News

Ecoclime Group AB har under januari 2018 passerat 40 MSEK i intäktstakt på årsbasis. Fortsätter ökningen i denna takt kommer Ecoclime att nå 60 MSEK i intäkter för 2018 till följd av 2017 års förvärv och ingångna avtalssamarbeten. Företaget planerar för 2018 ytterligare minst ett förvärv och avtalssamarbete inom det nya affärsområdet Cirkulär Energi. Lennart Olofsson VD i Ecoclime: ”Det … Read More

Miljonorder från Skanska till Ecoclime-bolag

adminIR, News

Ordern är ytterligare ett viktigt resultat i den pågående etableringen och utvecklingen av Ecolimes entreprenadverksamhet i Mälardalsregionen. Särskilt för den fortsatta satsningen på olika samarbeten med Skanska inom Ecoclimes affärsområden Innekomfort och Komfortenergi. ”Vi har fått den här ordern i hård konkurrens på basis av våra tidigare framgångsrika samarbeten med Skanska i flera mindre installationsprojekt. Ordern betyder att vi nu … Read More

Ecoclime meddelar första dag för handel med teckningsoption

adminIR, News

Ecoclime Group AB (härefter “Ecoclime” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 1 396 983 units, motsvarande 11 734 657,2 SEK. Registrering av 1 396 983 teckningsoptioner TO 1 B med ISIN-kod SE0010546721 har skett hos Bolagsverket. Handeln med TO 1 B kommer att inledas den 17 januari 2018. Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med … Read More

Prestigeorder till Ecoclime-bolag

adminIR, News

Ecoclimes dotterbolag Flexibel Luftbehandling ska installera Ecoclimes komforttak och ventilation vid Handelsbankens huvudkontor i Stockholm. Ordern avser en installation med ett ordervärde om Ca: 1 MSEK. Ordern är ett viktigt resultat i den pågående etableringen i Stockholmsregionen av Ecoclimes klimat- och ventilationslösningar inomhus. Framförallt i den marknad som ställer höga krav på behaglig, energieffektiv och miljövänlig inomhuskomfort i lokaler, där … Read More

Ecoclime meddelar sista dag för handel med BTU

adminIR, News

Ecoclime Group AB (härefter “Ecoclime” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 1 396 983 units, motsvarande 11 734 657,2 SEK. Onsdag den 10 januari 2018 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är fredag den 12 januari 2018. Registrering av 2 793 966 B-aktier har skett hos Bolagsverket och efter registreringen uppgår det totala … Read More

Ecoclime nu ägare av alla tillgångar som berör verksamheten

adminIR, News

Med gårdagens positiva stämmobeslut, om apport av 100% av aktierna i Celsium Facility Partners AB, innefattande den 2 500 m2 stora fabriksanläggningen i Vilhelmina och all IPR, slutförs bolagets strävan efter total kontroll över alla kommersiella tillgångar som berör verksamheten i moderbolaget och de tidigare förvärvade dotterbolagen Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB, år 2016. Apporten innefattar fabrikslokalerna och … Read More

Kommuniké från Ecoclime Group AB:s extra bolagsstämma den 29 november 2017

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll extra bolagsstämma onsdagen den 29 november 2017 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Ändring i bolagsordningen (beslutet i sammandrag) Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagsordningen, huvudsakligen föranlett av beslutet om apportemission. Ändring av gränserna för antalet aktier och införande av två … Read More

Ecoclime – företrädesemission kraftigt övertecknad

adminIR, News

Ecoclime Group AB har slutfört den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, som löpte mellan den 9 november och den 24 november 2017. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 149 % och tillför Bolaget 11,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen baserades på beslut av bolagsstämman den 23 maj 2017.  Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 11,0 MSEK tecknades … Read More

Felaktig information om Ecoclime publicerad i SVD Börsplus

adminIR, News

Ecoclime har i samband med pågående nyemission utsatts för felaktiga uppgifter i en aktieanalys i SVD Börsplus. Uppgifter som Börsplus fortsätter att publicera i såväl trycksaker vid gårdagens Finwire-event som på sin hemsida, trots påpekanden från Ecoclime om flera av de uppenbart felaktiga uppgifterna. Därför valde Ecoclime att i samband med Finwire-eventet under gårdagen, även ordagrant publicera slutsatser från en … Read More