Ecoclime offentliggör prospekt avseende företrädesemission och ny finansiell information som återfinns i prospektet

adminIR, News

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Ecoclime AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den företrädesemission av … Read More

Kommuniké från Ecoclime Group AB:s extra bolagsstämma den 27 november 2018

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll extra bolagsstämma onsdagen den 27 november 2018 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Beslut om riktad nyemission Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av totalt 1 200 000 A-aktier till Celsium Group i Umeå AB. För varje A-aktie tecknad av Celsium … Read More

Hur når Ecoclime 500 MSEK i rullande årsomsättning 2021?

adminIR, News

Vid Aktiemarknadsdagen på Sheraton Hotell Sal 3 i Stockholm, som även webbsänds, idag måndag kl 17.20 – 18.00, redovisar Ecoclime bland annat: Tillväxtscenariot som ska ge 500 MSEK i rullande årsomsättning till och med 2021. Etableringsstrategin av Bolagets unika produktprogram för ett hållbarare inomhusklimat, ökad energieffektivisering och smartare fastighetsautomation, på en internationell marknad. Bolaget är på väg god väg att … Read More

Ecoclime medverkar på Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag – Energieffektivisering av fastigheter

adminIR, News

Stockholm Corporate Finance bjuder in till kapitalmarknadsdag den 30:e november inom energieffektivisering av fastigheter. Dagen arrangeras i samarbete med Financial Hearings och Nyhetsbyrån Direkt och vänder sig till investerare, aktieägare, analytiker och journalister. Ecoclime medverkar och kommer att presentera sin verksamhet. Datum; 30 november 18 Tid; 07.30 – 12.00 Plats; IVA, Grev Turegatan 16 Moderator; Johan Widmark, ekonomijournalist Program 07.30 … Read More

Kvartalsredogörelse Q3 2018

adminIR

Ecoclime Group presenterar idag sin Q3-redogörelse. Den visar att bolaget följer sitt scenario och levererar resultat enligt sin accelererade tillväxtstrategi. Några av huvudpunkterna i innehållet är: De repetitiva nettointäkterna ökade under årets nio månader ökade med 128 % till 39 829 TSEK De repetitiva nettointäkterna under Q3 ökade med 77%, till 13 959 TSEK EBITDA -resultatet (före avskrivningar) uppgick Q1+Q2+Q3 uppgick  … Read More

KALLELSE till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB den 27 november 2018

adminIR, News

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, tisdagen den 27 november 2018 kl. 14:00 på adress Storgatan 38, (Ecoclimes lokaler) i Umeå. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd som ägare i av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 november 2018, samt dels ha … Read More

Ecoclime offentliggör nyemissioner om 66,5 MSEK

adminIR, News

Styrelsen för Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av B-aktier (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 58,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiförbindelser från huvudägare och externt garantikonsortium upp till totalt 70 procent av emissionsvolymen. Bolaget avser även att genomföra en riktad emission av A-aktier om … Read More

Ecoclime Group höjer de finansiella målen

adminIR, News

Resultaten av de senaste 1,5 årens utveckling, baserad på Bolagets accelererade tillväxtstrategi, från en nettoomsättning om 3,3 MSEK 2016 (9 mån) till 80 MSEK i rullande årsomsättning oktober 2018, har resulterat i beslut om en höjning av Bolagets mål. De nya finansiella målen för 2021 är 500 MSEK i rullande årsomsättning (350 MSEK) med en rörelsemarginal om 15% (11%). Bolaget … Read More

Ecoclime höjer omsättningsmålet för helåret 2018 till 65 MSEK. Rullande årsomsättning ökar från Q4 2018 till 80 MSEK.

RedaktionIRLeave a Comment

Styrelsen har höjt omsättningsmål för helåret 2018 till 65 MSEK. Det betyder en fördubbling av omsättningen jämfört med föregående år. Målet för året justeras upp efter att faktureringen varit högre än beräknat under tredje kvartalet samt att orderingången fortsatt att öka mer än bolagets tidigare scenario om 60 MSEK för året. Det är såväl inomhusklimat som automationsverksamheterna som utvecklats starkare … Read More

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation tar in ny order om 2,7 MSEK från Arcona

adminIR, News

SDC Automation, som är helägt av Ecoclime Group, har tecknat avtal omfattande 2,7 MSEK med byggbolaget Arcona avseende leverans och totalinstallation av fastighetsautomation. Leveransen är den del i ett ROT-projekt där fastighetsbolaget Sisab är byggherre. Det senaste avtalet innebär att SDC Automation inom en månad har tagit in order överstigande 5 MSEK till bland andra Einar Mattson, Fabege och AHS. Mer än 1 … Read More