Det går allt bättre för Ecoclime, bolaget höjer prognosen för andra gången till 30 MSEK 2017 med en årstakt om 45 MSEK

adminIR, News

”Det går väldigt bra för oss nu! Intresset för bolagets cirkulära energisystem ökar i snabb takt. Vi har jobbat sedan 2014 för att utveckla koncepten och är nu trygga med funktionaliteten. Efter att några stora aktörer tecknat viktiga avtal med Ecoclime och vi blev uppmärksammade som finalist i Skanska Deep Green Challenge 2017, tar försäljningen nu fart. Därför höjer vi … Read More

Ecoclime höjer prognosen för andra gången till 30 MSEK 2017

adminIR, News

Intresset för bolagets cirkulära energisystemprodukter ökar alltmer. Därför höjer Ecoclime prognosen från tidigare 25 MSEK till 30 MSEK för året. Årstakten är för närvarande 45 MSEK med en EBIT över 15%. ”Att utveckla techbolag affärsmässigt med unika produkter, nya affärsmodeller med höga produkt-marginaler, kräver flera års tålmodigt arbete, med seriösa och kompetenta medarbetare, leverantörer, professionella rådgivare och dedikerade ägare. Ofta … Read More

Ecoclime Group AB presenterar – Accelererad tillväxtstrategi på Stora Aktiedagen

adminIR, News

Den 2017-11-13 presenterar Lennart Olofsson, VD, Ecoclime, den senaste utvecklingen i företaget vid stora aktiedagen på hotell Sheraton, Tegelbacken 6 i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live kl 12.00 -12.30. Eoclime presenterar sin accelererade tillväxtstrategi och resultaten av densamma under de första 5 månaderna sedan den började tillämpas. Bolaget presenterar även sin senaste systemprodukt Evertherm och hur den … Read More

Ecoclimes Q3-redogörelse visar kraftiga resultatförbättringar andra kvartalet i rad

adminIR, News

Ecoclime Group presenterar idag sin redogörelse för det tredje kvartalet 2017. Några av huvudpunkterna i innehållet är: Kraftig intäktsökning med 617% till 13 373 TSEK (1 863 TSEK) Resultatförbättring till 4 121 TSEK (-116 TSEK) Kraftigaste försäljningsökningen i kärnverksamheten Strategiskt samarbetsavtal med Fortum Värme Företrädesemission med Units (aktier och teckningsoptioner) Apportemission samlar all teknologi och IPR i Ecoclime Group ”Vi … Read More

Ecoclime Group AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av apportemission

adminIR, News

Styrelsen i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 29 november 2017. Bolagsstämman föreslås fatta beslut om nyemission av 3 571 000 röststarka A-aktier med betalning genom apport (”Apportemissionen”). Genom apportemissionen kommer Ecoclime att få in cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader i form av apport av samtliga aktier i … Read More

Kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB (publ)

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ), org. nr. 556902-1800 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 november 2017, kl. 14:00. på adress Videvägen 69 (Suncores lokaler) i Vilhelmina. A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 23 november 2017, … Read More

Ecoclime Group AB säkerställer företrädesemission till 70%

adminIR, News

Ecoclime Groups planerade företrädesemission på 11,7 mkr har nu säkerställts till 70% via teckningsförbindelser från huvudägaren och ett garantikonsortium. Den 23 oktober 2017 meddelade Ecoclime Group att bolaget, med stöd av årsstämmans bemyndigande, genomför en företrädesemission på maximalt ca 11,7 mkr.  Emissionen sker i Units bestående av två nya aktier och en teckningsoption serie TO 1 à 8,40 kr (4,20 kr … Read More

Ecoclime Group AB beslutar om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

adminIR, News

Styrelsen i Ecoclime Group AB, org. nr. 556902-1800 (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) beslutar med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017 om en företrädesemission om högst 2 793 966 aktier av serie B, samt högst 1 396 983 teckningsoptioner av serie TO 1. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om två (2) aktier och en (1) teckningsoption (”Units”). Vid full … Read More

Ecoclime och Fortum Värme ingår avtal om utvecklingssamarbete för värmeåtervinning från spillvatten

adminIRLeave a Comment

Ecoclime och Fortum Värme har tecknat avtal om att testa och utveckla en av Ecoclimes produkter, där fastigheter återvinner värmen ur sitt eget avloppsvatten. Värmen används för att värma nytt kallvatten, så att nästa varma dusch, disk eller tvätt kräver mindre energi. För Ecoclime, som är noterade påAktietorget, innebär avtalet att omsättningsprognosen för år 2017 höjs från 20 till mer än 25 MSEK.  – … Read More

Ecoclimes halvårsrapport visar kraftigt förbättrade nyckeltal som ett resultat av accelererad tillväxtstrategi

adminIR, News

Ecoclime Group presenterar idag bilagd halvårsrapport. Några av huvudpunkterna i innehållet är: Intäktsökning med 362% till 10 689 TSEK Kraftig resultatförbättring till 1 575 TSEK Ecoclime Group breddar verksamheten och växer som teknikbolag Introduktion av Cirkulära energisystem Unik termisk laddnings- och ackumulatorteknologi (termiska batterier) Evertherm AV cirkulära energisystem för spillvärmeåtervinning till final i Skanska Deep Green Challenge ”Det är glädjande att … Read More